DE OOSTERGAST,
BIJZONDER WONEN BEREIKBAAR
Meer informatie

Oostergast fase 2Da-noord en fase 3a

Met ingang van 5 oktober 2022 liggen het ontwerpbestemmingsplan ‘De Oostergast, Fase 2Da-noord & Fase 3a’ en het bijbehorende ontwerp stedenbouwkundig plan ter inzage.

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de realisatie van circa 240 woningen, verdeeld over 2 fases. Het plangebied wordt globaal begrensd wordt door de Oostervaart (oostzijde), bestaande woonbebouwing aan de Regulusstraat (zuidzijde), de Nieuwe Gast (westzijde) en agrarisch gebied (noordzijde).

Globale ligging en begrenzing plangebied fase 2Da-noord en fase

Het gebied waarop het ontwerpbestemmingsplan betrekking heeft is door het Rijk aangewezen als gebied waarvoor een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte kan worden vastgesteld. Deze op de Crisis- en herstelwet gebaseerde aanwijzing biedt ruimte om af te wijken van diverse (ruimtelijk relevante) bepalingen uit wet- en regelgeving.

Bij de beoordeling van de planregels van het bestemmingsplan zal gebruik worden gemaakt van een zogenaamd kwalitatief beoordelingskader, dat opgenomen is in een beleidsregel. De beleidsregel, die zelf geen onderdeel uitmaakt van het ontwerpbestemmingsplan, treft u elders op deze projectwebsite aan.

Ontwerp stedenbouwkundig plan – Beeldkwaliteitseisen

Het ontwerpbestemmingsplan vormt de juridisch-planologische vertaling van het stedenbouwkundig plan ‘De Oostergast, Fase 2da-noord & Fase 3a’.

Het stedenbouwkundig plan bevat uitgangspunten voor de ontwikkeling van fase 2Da-noord en fase 3a van de Oostergast. Belangrijke thema’s hierbij zijn onder andere toekomstbestendigheid (duurzaamheid), verkeersveiligheid en ruimtelijke kwaliteit. In hoofdstuk 4 van het ontwerp stedenbouwkundig plan zijn beeldkwaliteitseisen opgenomen. Deze beeldkwaliteitseisen zullen, gelijktijdig met het bestemmingsplan, in het eerste kwartaal van 2023 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Oostergast fase 2Da-noord en 3a’ en het ontwerp van het  stedenbouwkundige plan met bijbehorende stukken liggen vanaf 5 oktober 2022 gedurende 6 weken  tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC), locatie Hooiweg 9 te Zuidhorn. U kunt ook de stukken digitaal raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer van het plan is NL.IMRO.1969.BPZU22UITB1-OW01).

Zienswijzen

Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen mondeling of schriftelijk een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan en/of de in het ontwerp stedenbouwkundig plan opgenomen beeldkwaliteitseisen (hoofdstuk 4) kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze moet worden voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u de reden(en) van de zienswijze aan. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij de gemeenteraad Westerkwartier, Postbus 100, 9350 AC Leek.

Voor inlichtingen of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het KCC (tel. 14 0594).

Anterieure overeenkomst Oostergast fase 3a

Op 29 september 2022 heeft de gemeente een anterieure overeenkomst gesloten met Dura Vermeer Bouw Hengelo BV. De anterieure overeenkomst bevat onder andere afspraken over de ruimtelijke en financiële voorwaarden waaronder Dura Vermeer circa 182 woningen met bijbehorende openbare ruimte in fase 3a van de Oostergast gaat ontwikkelen.

Ter inzage

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt vanaf 5 oktober 2022 gedurende zes weken tijdens openingsuren voor een ieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis, Hooiweg 9 te Zuidhorn. De zakelijke beschrijving betreft een samenvatting op hoofdlijnen van de inhoud van de overeenkomst.

Geen bezwaar of beroep

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Bekijk de zakelijke beschrijving.

Gerelateerde berichten
Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in en nieuwtjes over de Oostergast? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief!

Interesse