Uitgifte projectmatige kavels Oostergast fase 2da-noord Zuidhorn

Aan de oostzijde van het dorp Zuidhorn wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd: De Oostergast. De wijk is volop in ontwikkeling en wordt in fasen aangelegd. Binnenkort wordt gestart met de realisatie van een nieuwe fase, waarin verspreid over 2 deelgebieden circa 240 woningen worden gebouwd.

Deelgebied 1: 2da-noord

Deelgebied 2da-noord wordt ontwikkeld in opdracht van de gemeente. De capaciteit van dit deelgebied is circa 53 woningen. Het indicatieve programma voor dit gebied ziet er als volgt uit:

  • 11 vrijstaande woningen. Deze kavels worden binnenkort via een lotingsprocedure uitgegeven.
  • 12 sociale huurwoningen. Deze kavels zijn uitgegeven aan Woningbouwcorporatie Wold & Waard te Leek.
  • 6 ‘niches’. Deze kavels worden op een nog nader te bepalen wijze uitgegeven.
  • 24 twee-onder-een-kapwoningen. Dit zijn projectmatig te ontwikkelen kavels, waarvan 16 stuks via een selectieprocedure worden uitgegeven. De overige 8 bouwkavels zijn in het kader van een bouwclaim aangeboden aan een marktpartij, waarmee in 2010 een samenwerkingsovereenkomst is gesloten.

Deelgebied 2: Noorderhorizon (3a)

Deelgebied 2 biedt ruimte voor de bouw van 190 woningen. Dit gebied wordt ontwikkeld door de eigenaar, Dura Vermeer Bouw Hengelo BV.

Het bestemmingsplan voor beide deelgebieden is onherroepelijk. Deelgebied 1 is bouwrijp gemaakt en er is gestart met de aanleg van nutsvoorzieningen. Deze werkzaamheden worden naar verwachting in augustus 2024 afgerond.

Inschrijving

De hierboven bedoelde 16 projectmatig te ontwikkelen bouwkavels worden via inschrijving als 1 pakket aan de hoogste bieder uitgegeven. Inschrijving op minder dan 16 kavels is dus niet mogelijk. De totale oppervlakte van de 16 bouwkavels is circa 4.938 m2.

Partijen die de ontwikkeling en realisatie van 16 woningen op zich willen nemen kunnen tot uiterlijk 24 juli 2024, tot 12.00 uur hun bod kenbaar maken. Hiertoe moet het ‘Inschrijfformulier verkoop projectmatige kavels Oostergast fase 2da-noord (Zuidhorn)‘ worden ingevuld en met de gevraagde bijlagen per aangetekende post in een gesloten envelop worden gestuurd naar Smid Netwerk Notarissen, De Gast 6, 9801 AD Zuidhorn. Het formulier met de gevraagde bijlagen mag ook in een gesloten envelop bij het kantoor van de notaris worden afgegeven.

Aan de inschrijving kunnen alleen gegadigden meedoen die een onderneming drijven die is ingeschreven in het handelsregister en die zich bezighouden met de exploitatie van een projectontwikkelingsbureau, bouwbedrijf of gelijke activiteiten. Een onderneming kan zich slechts eenmaal inschrijven. Dit geldt ook voor ondernemingen die deel uitmaken van een groep. Slechts één onderneming uit die groep kan zich inschrijven als zelfstandige inschrijver.

De op de bouwkavels te realiseren bebouwing moet voldoen aan de regels en voorwaarden zoals opgenomen in het bestemmingsplan ‘Chw bestemmingsplan Oostergast – fase 2da-noord en fase 3a’ (NL.IMRO.1969.BPZU22UITB1-VA01), de Beleidsregel kwalitatief beoordelingskader en de beeldkwaliteitseisen (hoofdstuk 4 van het Stedenbouwkundig plan). Het bestemmingsplan en het als bijlage 1 bij de toelichting van het bestemmingsplan opgenomen stedenbouwkundig plan kunnen worden geraadpleegd via Regels op de kaart

De Beleidsregel kwalitatief beoordelingskader kan worden geraadpleegd op de pagina 240 nieuwe woningen in wijk de Oostergast Zuidhorn

Meer informatie over de wijze van uitgifte van de projectmatig te ontwikkelen kavels en de inschrijvingsvoorwaarden vindt u in het document ‘Procedure uitgifte projectmatige kavels Oostergast deelgebied 2da-noord.

Gerelateerde berichten
Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in en nieuwtjes over de Oostergast? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief!

Interesse